Home   ›   Privacyverklaring

Privacyverklaring

Pijnappel Wonen Loenen b.v., gevestigd aan Hoofdweg 45 7371 AE Loenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegevenin deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.pijnappelloenen.nl/

Hoofdweg 45 7371 AE Loenen

0555051278

H.Pijnappel is de Functionaris Gegevensbescherming van Pijnappel Wonen Loenen b.v. Hij/zij is te bereiken via info@pijnappelloenen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pijnappel Wonen Loenen b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hierondervindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pijnappel Wonen Loenen b.v. verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken wegeen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Pijnappel Wonen Loenen b.v. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben vanouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteitenvan hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wijzonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pijnappelloenen.nl, danverwijderen wij deze informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Pijnappel Wonen Loenen b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Pijnappel Wonen Loenen b.v. neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnenhebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld eenmedewerker van Pijnappel Wonen Loenen b.v.) tussen zit. Pijnappel Wonen Loenen b.v. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:#use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pijnappel Wonen Loenen b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens wordenverzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden

Delen van persoonsgegevens met derden

Pijnappel Wonen Loenen b.v. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om tevoldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om tezorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pijnappel Wonen Loenen b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Daarnaast verstrekt Pijnappel Wonen Loenen b.v. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. [voeg hiereen tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]

Delen van persoonsgegevens met derden

Pijnappel Wonen Loenen b.v. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aaneen wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pijnappel Wonen Loenen b.v. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie iseen klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijnnoodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeelduw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen datdeze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pijnappel Wonen Loenen b.v. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan dezewebsite wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Pijnappel Wonen Loenen b.v. gebruikt cookies met een puur technischefunctionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ookgebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maatgemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemminggevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaastkunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pijnappel Wonen Loenen b.v. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uwpersoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om depersoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uwrecht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerdverzoek naar info@pijnappelloenen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij hetverzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer enBurgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Pijnappel Wonen Loenen b.v. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vierweken, op uw verzoek reageren. Pijnappel Wonen Loenen b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationaletoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor degegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pijnappel Wonen Loenen b.v. en heeft u het rechtop gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in eencomputerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging vanuw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naarinfo@pijnappelloenen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoekmee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer enBurgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PijnappelWonen Loenen b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de AutoriteitPersoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pijnappel Wonen Loenen b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn vanmisbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pijnappelloenen.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pijnappel Wonen Loenen b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen vanmisbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pijnappelloenen.nl. Pijnappel Wonen Loenen b.v. heeft de volgende maatregelen genomenom uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

Meubelen in Loenen

Contact

Bedrijfsnaam
Pijnappel Loenen
Hoofdweg 45
7371 AE Loenen
info@pijnappelloenen.nl